Garantiordning

Bestemmelser for Malermestrenes garantiordning for forbrukere.

Vilkår for garantiordning

1. Malermestrenes Landsforbund (MLF) hefter som garantist etter vilkårene nedenfor.

2. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF-medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter håndverkertjenesteloven. Garantien gjelder ikke for oppdrag hvor avtalen ble inngått før oppdragstaker ble opptatt som medlem i MLF eller hvis oppdragstakers medlemskap i MLF opphørte før oppdraget ble påbegynt.

3. Garantien kommer til anvendelse dersom oppdragstaker går konkurs og derfor ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

4. Garantien utgjør opptil kr 50 000. - for hvert oppdrag som er omfattet av malerfaget etter NS 3420 del T: Maler og beleggarbeider. For å få behandlet kravet må det være større enn kr 7.500.-

5. Dersom garantien påberopes, kan MLF tre inn i oppdragstaker posisjon og bestride kravet. MLF kan velge om det skal foretas en kontant utbetaling eller om beløpet skal benyttes til betale et annet MLF-medlem for fullføring og utbedringsarbeider av det misligholdte kontraktsforholdet. Forbrukeren og MLF-medlemmet må bli enige om total pris for oppdraget utover garantibeløpet.

6. Garantien gjelder kun for krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende i medhold av håndverkertjenesteloven. Krav som følger av annen lovgivning eller kontrakt dekkes ikke. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging.

7. Garantien gjelder ikke oppdrag for kunder som er organisert som seksjonssameie etter eierseksjonsloven eller som borettslag. Oppdrag for en enkelt seksjonseier eller innehaver av borettslagsandel og som gjelder innvendige arbeider hos denne er likevel omfattet av garantien.

8. Garantien gjelder under ingen omstendigheter forbrukerens krav på tilbakebetaling av forskudd på vederlag.

9. Dersom det er spørsmål om mangels omfanget og omfang av restarbeider, vil MLF innrette seg etter avgjørelse fra skjønnskomitéen til et av MLFs laug.

10. MLF kan kreve regress hos medlemsforetaket for krav som MLF har dekket overfor forbrukeren i medhold av garantien.

Vedtektsfestet, Bergen, 13. mai 2017

Les mer om håndverkertjenesteloven her!