GDPR Personvernerklæring

Personvernpolicy og informasjonskapsler

GDPR Personvernerklæring

Oppdatert 3. mai 2020

Vi beskytter dine personopplysninger
Hos Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo verner vi om din personlige integritet og etterstreber et høyt databeskyttelsesnivå. For å beskrive hvordan vi håndterer dine personopplysninger har vi utformet en integritetspolicy som forklarer hvordan dine opplysninger behandles, hvordan vi beskytter dine opplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo, organsasjonsnummer 970 168 532 og 971 545 194, med adresse Middelthunsgate 27, 0368 Oslo er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som behandles for medlemsbedrifter, lærlinger og forbrukere. Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo består av styre og administrasjon.

Om du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte hilde.svaler@omml.no. For mer informasjon om hvordan ispirix behandler persondata send forespørsel til webpartner@ispirix.no.

Generelt om vår håndtering av personopplysninger
Vi beskytter din personlige integritet. Vi er derfor så transparente som mulig med vår håndtering av personopplysninger og jobber alltid mot et høyt nivå av datasikkerhet. Vi behandler ikke mer personopplysninger om deg enn hva som er nødvendig og informerer alltid om nye behandlinger før de gjennomføres.

Om vi skulle ha behov for en behandling som ikke er absolutt nødvendig kommer vi, før behandlingen begynner, be deg om å samtykke til denne behandlingen. Takker du nei vil ikke dine personopplysninger være med i behandlingen. Takker du ja har du alltid en mulighet til å angre ditt samtykke, og vi vil umiddelbart avslutte denne behandlingen.

Om det skulle inntreffe en negativ hendelse med dine personopplysninger, kommer vi så fort som mulig informere deg om det, hvis det finnes en høy risiko for din personlige integritet.

For å tydeliggjøre hvordan vi håndterer dine personopplysninger forklarer vi denne integritetspolicy nærmere på hvordan dine opplysninger behandles, hvordan vi beskytter dem og hvordan du kan bruke dine rettigheter. Nedenfor beskriver vi hvordan vi behandler dine opplysninger. Vi tydeliggjør hvorfor dine opplysninger samles inn, hvem vi kan dele opplysninger med samt hvilke personopplysninger som behandles og hvorfor vi behandler dem.

Personopplysningsansvarlig
Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo, organsasjonsnummer 970 168 532 og 971 545 194, med adresse Middelthunsgate 27, 0368 Oslo er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger som behandles for medlemsbedrifter, lærlinger og forbrukere.

Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo består av styret og adminstrasjon

Om du har spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndteringen av personopplysninger, kan du kontakte

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller lagring av opplysninger, kan du sende forespørsel til hilde.svaler@omml.no. For mer informasjon om hvordan ispirix behandler persondata send forespørsel til webpartner@ispirix.no.

Personopplysninger vi behandler
Personopplysninger du gir til oss eller som vi behøver om deg:

 • Navn: For- og etternavn
 • Kontaktinformasjon: Adresse, E-postadresse, Telefonnummer.
 • Organisasjonsnummer (kun medlemsbedrifter)
 • Fødselsdato (kun medlemsbedrifter og lærlinger).
 • Personnummer (kun medlemsbedrifter og lærlinger).

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger som vanlig medlemsbedrift? Vi behandler informasjon om deg for å oppfylle våre forpliktelser som inngår i vilkårene for medlemskap i Oslo Malermesterlaug. For hvilke formål og rettslig grunn vi samler inn og behandler personopplysninger beskrives i tabellen nedenfor:

Formål

Behandling

Kategorier av personopplysninger

Rettslig grunn

Lagringstid

For å kunne administrere dine fordeler og tilbud i henhold til vilkårene for medlemskap

For å sikre oppfølging av din bedrift som medlem av lauget

• Sikre invitasjon til medlemsaktiviteter.

• Fakturering av tjenester.

• Etablere kontrakt lærested og lærling.

• Synliggjøring av medlems- bedrift for forbrukere
• Gjennomføre analyser av dataene vi samler inn, f.eks hvordan du som medlem bruker selskapets nettsider og andre digitale kanaler (f.eks hvilke sider og deler av sider du har besøkt og hvilke søk du har gjort).

• Navn

• Kontakt- opplysninger

• Organisasjons- nummer

Oppfyllelse av avtale.

Til medlemskapet avsluttes.

 

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger som lærling?
Vi behandler informasjon om deg for å oppfylle våre forpliktelser som inngår i vilkårene for medlemskap i Oslo Malermesterlaug. For hvilke formål og rettslig grunn vi samler inn og behandler personopplysninger beskrives i tabellen nedenfor:

Formål

Behandling

Kategorier av personopplysninger

Rettslig grunn

Lagringstid

Godkjenning av kontrakt med kommune/Fylkeskommune. fullføring av utdanning og oppfølging av MOKO.

Oppfølging av lærling ute i bedrift.

- Tilby kurs

- Etablere kontakt med lærested og lærling

-Tilby svenneprøve og yrkesteori

-Fornavn
-Etternavn
-Adresse

-Mobil
-Epost adresse

-fødselsnummer og personnummer.

-Lærebedriftens organisasjons- nummer
-Bedriftens navn

-Karakterer

-Vitnemål

Oppfyllelse av avtale gjort med kommune og fylkeskommune.

2 år etter endt læretid.

For hvilke formål behandler vi dine personopplysninger som besøkende på nettsidene?
Vi bruker noe av informasjonen om deg, for eksempel fordi du har besøkt nettsidene på www.malermestreneioslo.no. Personopplysningene vi får inn om deg brukes til de tjenestene og på det juridiske grunnlaget som er beskrevet nedenfor:

Formål

Behandling

Kategorier av personopplysninger

Rettslig grunn

Lagringstid

kontakt med publikum

Etablere kontakt med publikum.

-Telefon

e-post

-Navn

kunne ta kontakt med bruker, som ønsker kontakt.

6 måneder etter bruker har opprettet et ønske om kontakt med MOKO

Behandling av personnummer
Personnummer har en egen posisjon i lovgivningen. Når personnummer behandles, reguleres det i den norske personopplysningsloven, som utfyller databeskyttelsesforordningen. Personnummer kan bare behandles om det er et klart berettiget for formålet, der det er nødvendig for sikker identifikasjon eller hvis det er andre større grunnlag.

Databehandlere
I tilfeller der det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som bistår oss med behandling av personopplysninger. Et databehandlingsselskap er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og basert på instruksjoner fra oss. Vi har inngått avtaler med selskapenes personvernombud for å sikre en riktig og sikker behandling av de personopplysningene de forplikter seg til å behandle. Våre databehandlere hjelper oss med:

 • IT-tjenester (bedrifter som styrer drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger)
 • Kundeservice (andre selskaper i konsernet som håndterer kundeforespørsler mottattvia telefon eller online).
 • Grossist (et internt selskap som fungerer som leverandør til Oslo Malermesterlaug og Malermestrenes Opplæringskontor Oslo)
 • Markedsføring (utskrift og distribusjon, påminnelsesfirma for bestilling av service)
 • Betalingsselskaper (bedrifter som senderbetalingspåminnelser)
  Inkassoselskaper (selskaper som håndterer innkreving av gjeld)

Selskaper som er selvstendige behandlingsansvarlige
Vi deler også personopplysninger med firmaer som er selvstendig behandlingsansvarlige. Dette betyr at vi kontrollerer hvilke personopplysninger som blir overført til andre parter. Vi er derimot ikke ansvarlige for den påfølgende behandlingen når mottakeren tar over behandlingsansvaret når denne mottar opplysningen. Uavhengige behandlingsansvarlige vi deler personopplysninger med er:

Formål

Behandling

Kategorier av personopplysninger

Rettslig grunn

Lagringstid

Regnskapsselskap. For å kunne fakturere melemsbedriftene i henhold til vilkårene for medlemskap

Periodevis fakturering. Personopplysninger og bedriftsopplysninger blir lagret i faktureringsprogram. Dette er sikret som krypterte data.

-Bedriftens navn

-Organisasjonsnummer

-Kontaktperson

-Telefon

-Epost

 

Kunne fakturere medlemsbedrift i henhold til vikårene for medlemsskap.

Til avslutning av medlemsskap

Offentlig register

Lagring av karakterer, vitnemål og resultat på fagprøver

-Karakterer

-Vitnemål

-Fagprøve resultat

Lagre resultater fra utdanning

I henhold til krav fra offentlige institusjoner

Hvor behandles personopplysningene dine?
Vårt mål er å behandle dine personopplysninger innen EU/EØS så langt som det er mulig. Dine personopplysninger kan imidlertid i noen situasjoner overføres til, og behandles av, mottakere i land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi utføre alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med, og på samme nivå som, beskyttelsen som tilbys i EU/EØS. Eksempler på passende beskyttelses foranstaltninger er godkjent adferdskodeks i mottakerlandet, standardkontraktsklausuler, bindende selskapsinterne regler eller Privacy Shield. Hvis du vil ha en kopi av beskyttelses foranstaltninger som vi har tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for hvert formål. Se mer om bestemte lagringsperioder under overskriften "Til hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?".

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
Vi utfører de juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger som kreves for å sikre at personopplysninger ikke blir manipulert, tapt eller ødelagt eller at uautoriserte får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner blir oppdatert ettersom teknologien utvikler seg og forbedres.

Dine rettigheter
Vi ønsker å være åpne og transparente vedrørende hvordan vi behandler oppgavene dine. Hvis du vil ha innsyn i personopplysningsbehandlingen vi gjør i forhold til deg, har du rett til å be om informasjon om behandlingen. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om ytterligere opplysninger for å sikre hvilke personopplysninger du vil ha innsyn i og for å gi personopplysningene til riktig person.

Du har rett til å:

 • Motta bekreftelse fra oss hvis vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg (registerutdrag) uten kostnad. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige registreringsforespørsler (særlig på grunn av gjentatte forespørsler), kan en administrativ avgift bli belastet eller forespørselennektes,
 • Korrigere feil eller ufullstendig personopplysninger,
 • Få dataene dine slettet i noen tilfeller, for eksempel hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn,
 • Begrense behandling av dine personopplysninger i noen tilfeller - f.eks. hvis du har protestert mot en behandling av dine personopplysninger som foretas etter en interesseavveining - mens kontroll gjøres, om våre grunner veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Ved åpenbart urimelige krav om registerutdrag kan det tilkomme en administrasjonsavgift, eller at kravet ikke imøtekommes.
 • Hente og overføre personopplysninger til andre databehandlere i noen tilfeller (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet dekker kun personopplysninger du har gitt oss og som vi behandler på grunnlag av visse rettsgrunnlag, for eksempel en avtale med deg.

Innvendinger mot behandling for direkte markedsføring
Du kan motsette deg at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg direkte markedsføring, vil vi avbryte behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet, og avslutte enhver direkte markedsføringsaktivitet.

Du har naturligvis mulighet til å takke nei til e-post og personlige tilbud i enkelte kanaler, for eksempel kan du velge å bare motta tilbud fra oss via e-post, men ikke SMS.

Cookies og lignende
Vi bruker informasjonskapsler, web beacons og lignende teknikker (vanligvis kalt "cookies") for å forbedre din opplevelse hos oss. Vi bruker cookies på vår nettside og i våre webtjenester. Her forklarer vi hvordan vi bruker cookies, og hvilke valg du kan gjøre når det gjelder våre cookies.

Hva er cookies?
Cookies er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra våre eller våre partneres webservere og lagres på din enhet som vist nedenfor. Vi benytter forskjellige cookies:

 • Sessionscookies er en midlertidig informasjonskapsel som opphører når du lukker nettleseren eller appen din.
 • Permanente cookies er informasjonskapsler som forblir på datamaskinen din til dusletter dem, eller de utløper.
 • Førstepartscookies er informasjonskapsler angitt av nettstedet du besøker.
 • Tredjepartscookies er informasjonskapsler angitt av en tredjepartsside.
 • Web beacons er små, gjennomsiktige, grafiske bilder som kan finnes i e-post vi sender til deg.
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer informasjon i nettleseren eller enheten dinpå en måte som ligner på informasjonskapsler og web beacons.

Hvorfor bruker vi cookies?
De cookies vi bruker forbedrer vanligvis de tjenestene vi tilbyr deg. Generelt kategoriserer vi våre informasjonskapsler og deres bruk som følger:

 • Nødvendige cookies er absolutt nødvendige for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester, for eksempel våre betalingsmåter eller vår kundeportal. Våre tjenester vil ikke fungere uten disse informasjonskapslene.
 • Analysecookies gir samlet analytisk informasjon om bruken av tjenestene våre.
 • Funksjonscookies gir oss mulighet til å lagre innstillinger som språkvalg, og om vi skal ferdigutfylle dine opplysninger eller ikke. Uten denne typen informasjonskapsler vil vi ikke kunne skreddersy våre tjenester i henhold til dine ønsker.
 • Sikkerhetscookies gjør våre tjenester og dine personopplysninger trygge og sikre ved å hjelpe oss med å oppdage svindel og beskytte dine personopplysninger. Siden dette er en viktig del av tjenestene våre, er disse informasjonskapslene nødvendige.

Hvordan kan du kontrollere bruken av cookies
Din nettleser eller enhet lar deg vanligvis endre innstillingene for bruk og omfang av cookies. Gå til innstillingene i nettleseren eller på enheten din for å lære deg mer om hvordan du justerer innstillingene for cookies. Du kan for eksempel velge å blokkere alle cookies, godta bare førstepartscookies eller slette cookies når du lukker nettleseren din.

Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies.

Klage til tilsynsmyndighetene
Hvis du mener at vi håndterer dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss på følgende måte. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Hvordan kontakte oss ?
Hvis du har spørsmål angående vår håndtering av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter knyttet til håndtering av dine personopplysninger kan du sende forespørsel til hilde.svaler@omml.no.

Ta kontakt for mer informasjon

Loading...

Thank you for subscription, please check your mail.